top of page

המרכז למשפט שיתופי וטיפולי

המרכז למשפט שיתופי וטיפולי (Non- adversarial and Therapeutic Justice Center) הוקם בשנת 2015 ע"י ד"ר קרני פרלמן בבית הספר למשפטים במכללה למינהל.

המרכז, ראשון מסוגו בישראל, עוסק בפיתוח מחקר ושיח בתחום המשפט השיתופי והטיפולי, ועיצוב פרקטיקה מקצועית לנוטלים חלק בניהול הליכים שיתופיים
ליישוב סכסוכים.

 

משפט שיתופי הוא משפט הנוקט בגישה שיתופית לבירור סכסוכים ויישובם,
זו המתמקדת בבחינת צרכים ואינטרסים של צדדים למחלוקת, וחותרת להשגת פתרון מוסכם העונה על מירב האינטרסים של צדדים אילו. (להבדיל מגישה לעומתית, אדוורסרית, לניהול הסכסוך וקביעת פתרון נכפה).

משפט טיפולי הוא משפט הנוקט בגישה שיתופית ליישוב סכסוכים ומשלב גם מטרה להשיא תוצאות מאחות, בונות ומשקמות,ועניינו ברווחה הפסיכולוגית של צד לסכסוך ועיצוב התנהגותו העתידית.

 

התפתחותו של משפט שיתופי וטיפולי מהווה כיום מגמה בולטת במשפט המערבי. משפט שיתופי נוהג באופן מובהק במשפט הישראלי ומשפט טיפולי נמצא כעת
בשלבי התפתחות מואצים.

המרכז נולד מתוך הכרה בשינויים המתרחשים בעולם ובארץ ומתוך מטרה לשרת
את הקהילה האקדמית והמקצועית (שופטים, עורכי דין, מגשרים, מעריכים,
עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים ובעלי מקצועות נוספים הנוטלים חלק בניהול
ההליכים השיתופיים) ולהקנות להן מידע, כלים וערך מוסך בתחומים של משפט
שיתופי וטיפולי.

פעילויות המרכז

עריכת ימי עיון וכנסים.
עריכת השתלמויות וסדנאות הכשרה לבעלי מקצוע הנוטלים חלק בהליכים שיתופיים.

עידוד אנשי מחקר וסטודנטים לכתיבת מחקרים בתחום.

קידום שיח של מרצים באקדמיה ופיתוח חומרי לימוד והוראה בנושאים אילו.

ניסוח ניירות עמדה והתייחסויות ליוזמות חקיקה בתחום.

קידום שיתופי פעולה עם ארגונים וגורמים מערכתיים שונים בארץ ובעולם.

ליצירת קשר וקבלת מידע

כתובת: אלי ויזל 2, ראשון לציון, המכללה למנהל

טלפון: 03-9634109

אימייל: adr.tj.center@gmail.com

אתר המרכז: https://www.colman.ac.il/adrtj-center

bottom of page